PA RAWA N 

Variabilní obrazy v prostoru

Pokud se závěsný obraz stává stále víc jen objektem k dotvoření interiéru, pak obraz může zeď „opustit“…

Můj PA RAWA N je ten obraz, který zeď opustil a „postavil se“ do prostoru, aby člověka přibrzdil, obklopil a přiměl ho zpozornět.

PA RAWA N není paraván, přestože název na funkci historického paravánu odkazuje a jeho užitkovou funkci zastat může. Proč ne, vždyť i závěsný obraz v interiéru (snad jen vyjma galerií) zastává většinou užitkovou funkci jako dekorace.

Nápad spojovat díly sestav PA RAWA N bez rušivých pantů a bez montáže se vynořil, když jsem před časem pro Strahovský klášter v Praze dokončila  PA RAWA N (triptych), který ještě panty měl.

Tehdy mě napadlo použít příště jako spojovací médium jenom magnetickou sílu.

PA RAWA N s magnetickými spoji se pak vyvíjel a stále vyvíjí. Některý se, spíše než obrazem v prostoru, stává funkčním design objektem - zástěnou, vymezovací stěnou, atd. Bezpantové a bezmontážní spojování dílů totiž umožňuje minimalistický funkční design, volnost volby materiálů i velikosti dílů. 

Skutečnost, že v názvu PA RAWA N je obsaženo moje jméno ..RAWA N., vidím jako pokyn osudu, abych se transformací  obrazu i paravánu zabývala.

 

PA RAWA N 
Variable paintings in space

If a hanging painting is increasingly becoming just an object to complete an interior, then the painting can "leave" the wall…

My PA RAWA N is the painting that has left the wall and "stood up" in the space, to make people stop, surround and look.

PA RAWA N is not a screen, although the name refers to the function of a historical screen and its utilitarian function can be fulfilled. Why not, even a hanging picture in an interior (except perhaps in galleries) has mostly a utilitarian function as a decoration.

The idea of connecting the parts of a PA RAWA N assemblies without disturbing hinges and without assembly came up when I finished the PA RAWA N (triptych) for the Strahov Monastery in Prague, which still had hinges.

At that time I had the idea to use only magnetic force as a connecting medium next time.

The PA RAWA N with magnetic couplings has then evolved and is still evolving. Some, rather than being an image in space, become functional design objects – a screen, a boundary wall, etc. In fact, the hingeless and assembly-free joining of parts allows for minimalist functional design, freedom of choice of materials and size of parts.

The fact that the title PA RAWA N contains my name RAWA N., I see as an instruction from fate to deal with the transformation of the painting and the screen.